Klachtenregelement
Klachtenreglement Maasstad & Haagse Bewindvoering
Algemene bepalingen
1

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie: Maasstad & Haagse Bewindvoering

Bewindvoerder: Degene die verantwoordelijk is en de taak heeft om het bewind uit te voeren en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen.

Vervanger: Degene die in plaats van de bewindvoerder werkzaamheden voor een bepaalde tijd verricht.

Cliënt: Een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en de organisatie is benoemd tot bewindvoerder, respectievelijk met wie de organisatie een overeenkomst heeft afgesloten.

Bezwaar: Een schriftelijke ter kennis van de gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlenende organisatie.

Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting over de manier van handelen of niet handelen van de dienstverlenende organisatie.

2

Artikel 2

• Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Cliënten hebben de mogelijkheid om bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten zich te la-ten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een deskundige. Een bezwaar of klacht dienst schriftelijk te worden ingediend en tenminste voorzien zijn van:

1. Naam en adres van de indiener;

2. De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht;

3. Een omschrijving van het bezwaar of de klacht.

3

Artikel 3

Bezwaren
• Een ingediend bezwaar wordt door de bewindvoerder of diens plaatsvervanger binnen veertien dagen behandeld. Het bezwaar wordt vervolgens in overleg met de cliënt schriftelijk of telefonische opgelost.
• De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewind-voerder is afgedaan. Is de cliënt niet tevredengesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.
4

Artikel 4

De ontvangst van de klacht of het bezwaar wordt binnen tien werkdagen schriftelijk aan de betrokkene bevestigd. Tevens wordt elk bezwaar en de wijze waarop het is afgedaan vastgelegd op het bezwarenformulier.
5

Artikel 5

Klachten:
Een klacht wordt spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken behandeld door de bewind-voerder of diens vervanger. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en wordt schriftelijk aan de cliënt bekendgemaakt. Indien binnen vier weken na de indiening geen oplossing is bereikt, wordt de klacht door de bewindvoerder of diens vervanger schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.
6

Artikel 6

De klacht wordt binnen vier weken behandeld door de bewindvoerder, echter met inachtneming van het volgende:
• De bewindvoerder hoort de cliënt;
• De bewindvoerder lost de klacht zo snel mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.

De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
• In strijd is met wettelijke voorschriften of een voor de organisatie geldende regeling;
• In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft;
• En/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de verbindingen van het onder-zoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

7

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:
• De cliënt voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;
• De klacht anoniem is;
• Het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.
8

Artikel 8

De bewindvoerder of diens vervanger archiveert de afgedane klachten.
9

Artikel 9

Deze regeling treedt in op: